01/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุงาน พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุงาน พ.. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งได้จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุงาน พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 48 กันยายน 2566 ซึ่งมีผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกษียณอายุงานในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 43 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือในวันที่ 4กันยายน 2566 จัดให้มีการรับฟังสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุงาน
พ.ศ. 2566 ดยมี นายอิทธิพร บุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์กร
มาด้วยความอุตสาหะทุ่มเทในทุกภารกิจร่วมกันมาโดยตลอด รวมทั้งการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน
โดย ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมส่งความรัก
ความห่วงใย และความปรารถนาดีให้กับผู้เกษียณอายุ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2566 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพผู้เกษียณอายุงาน ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เกษียณอายุได้คำนึงถึงความสำคัญของการดูแล
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี และกิจกรรม Work Shop การทำอาหารเพื่อสุขภาพ
การนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เกษียณอายุจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

———————————–

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป