01/10/2023

สระบุรี/ จัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สระบุรี/ จัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันนี้ (5 ก.ย.66) นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมป๋าสัก ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน

เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้จัดแนวทางการฝึกฯ เพื่อให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการฝึก และดำเนินการในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานในการนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการปฏิบัติและทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงาน และการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมต่อผ่านระบบทางไกลระหว่างหน่วยงานตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ พร้อมทั้งถอดบทเรียน และสรุปผลกิจกรรมการฝึก


ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทสสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามแนวทางของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยจัดทำโครงการการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำคำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการฝึกฯ ในวันนี้ ณ ห้องประชุมปาสัก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ โดยใช้รูปแบบการฝึกเป็นการประชุมทางไกล ระบบ Google Meet ระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมฝึก ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป