25/09/2023

สมุทรสงคราม-สำนักงาน ป.ป.ช.สมุทรสงครามแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566

สมุทรสงคราม-สำนักงาน ป.ป.ช.สมุทรสงครามแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566
วันนี้(5 กันยายน 2566)ที่ประชุมร้านอาหารเคเฮ้าส์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางวริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต โดยมีนางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 18 เรื่อง โดยแบ่งประเภทเป็นเรื่องกล่าวหา เป็น 5 ประเภท การนำรถยนต์ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 1 เรื่อง เบียดบังทรัพย์สินทางราชการ 2 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 6 เรื่อง ก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินเอกชน 3 เรื่อง และ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 6 เรื่อง
ทั้งนี้ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มีภารกิจรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการป้องกันการทุจริต 2.ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และ 3.ด้านการปราบปรามการทุจริต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อป้องกันการทุจริต

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed