24/06/2024

กำแพงเพชร – จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด

กำแพงเพชร – จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด
ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด โดยมี นางกรกช มหายศปัญญา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ , นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ , ผู้แทนส่วนราชการ , ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมีนางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา และดำรงรักษาพื้นที่โดยรวมของจังหวัดในอนาคต การพัฒนาในด้านต่างๆจึงต้องมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จะมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อจะได้ถ่ายทอดการพัฒนาลงสู่พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในที่ประชุมได้มีการวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด รวมถึงการเสวนาในเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร” อีกด้วย/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป