27/09/2023

(สุรินทร์) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ จัดแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(สุรินทร์) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ จัดแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ สื่อมวลชน ผู้แทนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการแถลงผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางช่องทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ มี นายธีรพงศ์ ยอดกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ให้การแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

จุดประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ผลงานที่สำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. และนำไปขยายผลการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภารกิจหลัก 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบเบื้องต้นจำนวน 146 เรื่อง 1.ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 80 เรื่อง 1.1 ไม่รับไว้พิจารณาจำนวน 60 เรื่อง 1.2 รับไว้ดำเนินการไต่สวนจำนวน 20 เรื่อง

2.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นจำนวน 66 เรื่อง การไต่สวนเบื้องต้นจำนวน 66 เรื่อง 1.การดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 เรื่องเลขแดง 2.อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 22 เรื่อง 3 อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นจำนวน 36 เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ข้อมูลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 กรณีตรวจสอบปกติจำนวน 219 บัญชี 1.ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 201 บัญชี 1.1 คณะกรรมการป.ป.ช. พิจารณาแล้วจำนวน 177 บัญชี 1.2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 24 บัญชี 2.อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์จำนวน 18 บัญชี กรณีตรวจสอบยืนยันจำนวน 20 บัญชี 1.ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จำนวน 12 บัญชี

2.อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์จำนวน 8 บัญชี กรณีตรวจสอบเชิงลึกจำนวน 2 บัญชี 1.ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 1 บัญชี 2.อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์จำนวน 1 บัญชี ทั้งนี้ สำนักงานป.ป.ชประจำจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการป้องกันการทุจริตโดยการป้องกันการทุจริตนำการปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ประชาชนมีค่านิยมสุดจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงและหน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีการดำเนินโครงการจำนวน 5 โครงการและมีการลงพื้นที่ป้องกันการทุจริตเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

You may have missed