01/10/2023

กำแพงเพชร – จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

กำแพงเพชร – จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

ที่ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ และสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมทั้งการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีนางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว /////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป