29/09/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566“ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์      การมส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายใน        การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของประชาชน โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 16.00 นาฬิกา           ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ทอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการเลือกตั้งจากภาคีเครือข่าย เหลียวหน้า มองหลัง ถอดปัญหาการจัดการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเสวนากว่า 10 องค์กร ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ สำนักบริหารการทะเบียน และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พร้อมนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2566 ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ ให้แก่จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. มากที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยลงจากปี 2562 มากที่สุดลำดับ 1 5 จำนวน 5 ลำดับ และจังหวัดนำร่องในกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน 4 ภาคที่มีผลสัมฤทธิ์      การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 5 จังหวัด

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขอบคุณหน่วยงานสนับสนุน ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้การเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2566 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมุ่งหวังให้เกิด              การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินนโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส่งเสริม ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย สร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ      ของสังคมไทยต่อไป

You may have missed