01/10/2023

เชียงใหม่- ตำรวจภูธรภาค 5 รับมอบผลิตภัณฑ์กรวยจราจรจากยางพารา และหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต (CPR)

เชียงใหม่- ตำรวจภูธรภาค 5 รับมอบผลิตภัณฑ์กรวยจราจรจากยางพารา และหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต (CPR)

 

 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. ตำรวจภูธรภาค 5 จัดให้มีพิธีมอบกรวยจราจรจากยางพาราและหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต (CPR) ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราไทย ช่วยเติมน้ำใจ ลดภัยบนท้องถนน”ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2,000 อัน ให้กับสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 159 แห่ง ด่านตรวจ และกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ท.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย นายไสว นารีพล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ และผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.ท.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย และเครือข่าย สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในความ ร่วมมือดำเนินโครงการดังนี้ จากการที่การยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยดำเนินโครงการผลิตกรวยจราจรจากยางพารา ตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ2566 และเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการประยุกต์ ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และงานวิจัยยางพาราไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ผมหวังว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

นายไสว นารีพล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ
ในนามของการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวว่า จากการที่ กยท. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มอบให้กับ
สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 นำไปใช้ประโยชน์สู่สังคม โดยดำเนินโครงการผลิตจราจรจากยางพาราตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 และเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยยางพาราไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางในประเทศไทยของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศในรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ อันจะนำสู่การผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ได้พัฒนาศักยภาพในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราและลดสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศซึ่งจะช่วยยกระดับราคาในภาพรวมของประเทศต่อไปได้ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย ได้ให้การอุดหนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49(3) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง

ในการดำเนินโครงการผลิตกรวยจราจรจากยางพาราเพื่อการเรียนรู้และใช้อำนวยความสะดวกในงานจราจร ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนายางพาราภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด และ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา สกย.อ.แม่ใจ  เพื่อผลิตกรวยจราจรจากยางพารา โดยความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด มอบให้ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 2,000 ชิ้น ที่มีความทนทานต่อการกดทับและคืนรูปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และมีอายุในการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมงานจราจรอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราไทย ช่วยเติมน้ำใจ ลดภัยบนท้องถนน”

ผมเชื่อว่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ เป็น จุดเริ่มต้นในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยยางพาราเพื่อพัฒนาไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเสริมสร้างโซ่อุปทานและพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่าง ยั่งยืน

นภาพร/เชียงใหม่

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป