27/09/2023

กำแพงเพชร – ปลัด จ.กำแพงเพชร มอบบ้านในโครงการกาชาดปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

กำแพงเพชร – ปลัด จ.กำแพงเพชร มอบบ้านในโครงการกาชาดปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการมอบหมายจาก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการ จ.กำแพงเพชรให้เป็นประธานมอบบ้านกาชาดให้กับ นางติม เดือนฉาย บ้านเลขที่ 382 ม.4 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ประจำปี 2566 (หลังที่ 4) โดยนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี โครงการนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากที่มีรายได้น้อยแต่มีความประพฤติดี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านการประชาคมเห็นชอบจากหมู่บ้าน ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและปลอดภัย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้รับมอบได้ตั้งใจทำความดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
โดยมีนายสุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคี กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี โดยอำเภอบึงสามัคคี ได้คัดเลือกครอบครัวนางติม เดือนฉาย บ้านเลขที่ 382 ม.4 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการ บ้านกาชาด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งในการจัดทำโครงการครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท ให้กับอำเภอทั้ง 11 อำเภอ นำไปสร้างและซ่อมแซมบ้าน อำเภอละ 180,000 บาท ให้อำเภอดำเนินการต่อไป//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

You may have missed