27/09/2023

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดพร้อมรับฟังบรรยายสรุปในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต. นำร่องเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการทบทวนกระบวนการทำงาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดพร้อมรับฟังบรรยายสรุปในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต. นำร่องเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการทบทวนกระบวนการทำงาน

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดพร้อมรับฟังบรรยายสรุปในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต. นำร่องเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการทบทวนกระบวนการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศส.ปชต.ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประชาธิปไตยในชุมชนและเพื่อให้ ศส.ปชต.มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยมี ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม แคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

You may have missed