19/06/2024

ตร. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และเสื้อสามารถแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ในสังกัดหน่วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ประจำปี 2566

ตร. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และเสื้อสามารถแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ในสังกัดหน่วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ประจำปี 2566

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเสื้อสามารถแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566 ผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ตามหลักการ “ครองตน ครองคน ครองงาน”
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 15.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเสื้อสามารถให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการ และกองบังคับการหน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ “ตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566” จำนวนทั้งสิ้น 164 นาย
สำหรับโครงการ “ตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566” เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่มุ่งเน้น และให้ความสำคัญ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัดขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับ
รองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) จนถึงระดับผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) ที่มีความประพฤติ และปฏิบัติตนตามหลักการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” มีความมุมานะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ เสมอต้นเสมอปลาย
มีความรับผิดชอบต่องานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้พิจารณาและคัดเลือกอย่างละเอียดและเสนอมายังสำนักงานกำลังพล
เพื่อพิจารณาในการมอบรางวัลในครั้งนี้
ในการนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566 โดยยึดหลัก “ครองตน ครองคน ครองงาน” และธำรงไว้
ซึ่งการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการตำรวจต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป