12/12/2023

มุกดาหาร -ร.พ.มุกดาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566 (World Hospice and Palliative Day 2023)

มุกดาหาร -ร.พ.มุกดาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566 (World Hospice and Palliative Day 2023)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารมโนรมย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566 โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World Hospice and Palliative Care Day 2023) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองและเพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยระยะท้าย

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเสวนาเรื่อง “การร่วมมือร่วมใจของชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล แบบประคับประคอง” และการจัดการประชุมประกอบด้วยการเสวนาเรื่องการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Compassionate Communities Together for Palliative care) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคอง ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โดย แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ว่า โรงพยาบาลมุกดาหารมีการดำเนินงานด้านการดูแลแบบประคับประคองที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน และจากบ้านถึงโรงพยาบาล มีระบบการให้คำปรึกษาดูแลในชุมชน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากผลการดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมุกดาหาร

ในปี 2566 พบว่าอำเภอเมืองมุกดาหารมีผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองและได้รับการจัดการอาการด้วย Strong opioid ร้อยละ 29.11 ผู้ป่วยที่ได้รับ Strong opioid ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 36.21 ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 36.72 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ด้าน นายแทพย์ปิยพงษ์ บำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร (ด้านบริหารการปฐมภูมิ) กล่าวว่า การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) คือ การดูแลที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เป็นการรักษาที่ควบคู่ไปกับการรักษาโรค การรักษาแบบประคับประคองจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวโรค เข้าใจการพยากรณ์ของโรค เข้าใจการรักษาและเข้าใจถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงจากการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจในการรักษาได้ดียิ่งขึ้น โดยการดูแลแบบประคับประคองจะคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยร่วมด้วยเสมอ
*******************************************

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป