10/12/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำ “ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำ “ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการและการสืบค้นข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ที่สำคั โดยประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลคะแนนการเลือกตั้ง ข้อมูลผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นต้น รวมถึงมีการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งในรูปแบบแผนภูมิ สัดส่วนร้อยละ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งดังกล่าว
ให้ทราบโดยทั่วกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ทางวิชาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ข้อมูลสถิติการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2566

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป