07/12/2023

สงขลา-มัธยมสงขลา สตูล ระดมพลหาจุดร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กสงขลา สตูลทุกคนเรียนดีมีสุข สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

สงขลา-มัธยมสงขลา สตูล ระดมพลหาจุดร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กสงขลา สตูลทุกคนเรียนดีมีสุข สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

 

ที่ ห้องประชุมคชาธาร สพม.สงขลา สตูล 174 หมู่ที่ 4 ถ. สงขลา-นาทวี ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานการประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาอุปสรรค (SWOT Analysis) ในปีงบประมาณ 2566 ให้กับรองผู้อำนวยการสพม.สงขลา สตูล ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.สงขลา สตูล ของ สพม.สงขลา สตูล ดำเนินกิจกรรมทุกกลุ่มงาน หาจุด อ่อน จุดแข็งของตนเอง หาจุดร่วมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการบริหารงานการจัดการศึกษาครอบคลุมของสถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกันสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 53 แห่ง(สงขลาจำนวน 41แห่ง และจังหวัดสตูล 12 แห่ง)ในสังกัดในพื้นที่บริการจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล สู่ความสำเร็จเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
พร้อมกันนั้นได้ให้นโยบายการปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2567 บุคคลกรสพม.สงขลา สตูล มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กระบวนการบริหาร ธรรมาภิบาล จริงใจ รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ ประทับใจบริการ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สู่ความสำเร็จเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ


ที่สำคัญ ดร.ประสิทธิ์ การบริหารการจัดการศึกษาของ สพม.สงขลา สตูล สอดรับ เรียนดีมีสุข นโยบาย
ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และจะเป็นหน่วยงาน SOFT POWER การศึกษาทุกระดับต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป