30/11/2023

แม่ฮ่องสอน-เปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ( เทศกาลออกพรรษา ) ประจำปี 2566

แม่ฮ่องสอน-เปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ( เทศกาลออกพรรษา ) ประจำปี 2566
ที่บริเวณเวทีกลางถนนสิงหนาทบำรุง หน้าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ( เทศกาลออกพรรษา ) ประจำปี 2566 โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมพิธี โดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรือเทศกาลออกพรรษา เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดประเพณีสำคัญของชาวไทยใหญ่ โดยร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมตลาดนัดออกพรรษา หรือกาดพีด กิจกรรมการประกวดวัฒนธรรมไทยใหญ่ การแต่งกายชุดไทยใหญ่ การประกวดจองพาราหน้าบ้าน การแห่ขบวนจองพารา และการแห่ขบวนต้นแปก การประกวดศิลปะพื้นบ้านไทยใหญ่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ กิจกรรมมหรสพต่าง ๆ กิจกรรมการตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู และกิจกรรมขอขมาพระสงฆ์ พร้อมทั้งปิดเทศกาลประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566
ทั้งนี้ ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเชื่อว่าในระหว่างเข้าพรรษาของแต่ละปี องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และจะทรงเสด็จ กลับมาโปรดโลกมนุษย์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในวันนี้มนุษย์ เทวดา สัตว์ป่าทั้งหลาย ต่างมีความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง เป็นวันที่สวรรค์ มนุษย์ และนรกได้เห็นกัน เป็นวันที่ พระพุทธเจ้าเปิดโลก มนุษย์ได้เตรียมการต้อนรับการเสด็จกลับโลกมนุษย์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ และจากความเชื่อนี้เอง ชาวแม่ฮ่องสอนได้ถือว่าประเพณี ปอยเหลินสิบเอ็ดหรือเทศกาลออกพรรษา เป็นประเพณีงานบุญงานกุศล ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ และได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา หลายชั่วอายุคนมาจนถึงปัจจุบัน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป