02/12/2023

ชลบุรี-ทม.เมืองศรีราชา เปิดสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย

ชลบุรี-ทม.เมืองศรีราชา เปิดสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย

 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 ต.ค.66 ที่สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย ระยะที่ 3 โดยมี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน โดยมีนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.สภ.ศรีราชา พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผกก.สภ.ศรีราชา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี จำนวนมาก


ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเขตเมืองศรีราชา เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้จัดทำโครงการสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยขึ้น โดยมีระยะทาง รวมทั้งสิ้น 428.20 เมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ โดยดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 1 ระยะที่ 3 และระยะที่ 2 ตามลำดับ ซึ่งระยะที่ 1 เป็นการก่อสร้างจากเกาะลอยออกไปในพื้นที่ทะเล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา


ลำดับต่อมา ระยะที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้ มีความยาว 158 เมตร งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 86,029,600 บาท โดยใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 “รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ ผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC)” จำนวน 68,823,700 บาท และเทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งสมทบ จำนวน 17,205,900 บาท
ส่วนในระยะที่ 2 ความยาว 140.20 เมตร ใช้งบประมาณที่รับการสนับสนุน จากสำนักงบประมาณผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) และสำนักงบประมาณ เป็นการก่อสร้างเชื่อมต่อระยะที่ 1 กับระยะที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณเดือนกันยายน 2567


โครงการสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เมืองศรีราชามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบทัศนียภาพทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬาทางน้ำที่มีมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการยกระดับให้เมืองศรีราชา เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล เต็มไปด้วยสีสันของกิจกรรมต่าง ๆ
อีกทั้ง ยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม มีจุดชมวิวในทะเลที่สร้างจุดขาย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ สมเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป