02/12/2023

ปทุมธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหารือ ผวจ.ปทุมฯ ขับเคลื่อนเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะนำร่อง 210 แปลง

ปทุมธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหารือ ผวจ.ปทุมฯ ขับเคลื่อนเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะนำร่อง 210 แปลง

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าพบ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ (Urban Agriculture) โดยมี นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

จากนั้น นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ (Urban Agriculture) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจังหวัดปทุมธานี มีเป้าหมายนำร่อง 210 แปลง เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจหน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ในขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร


สำหรับโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ (Urban Agriculture) เพื่อส่งเสริมการเกษตรในเมือง โดยได้รับความสนใจมากขึ้น โดยคนส่วนใหญ่อาจปลูกเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และหากผลผลิตมีปริมาณมากก็อาจจะนำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามปัจจุบันการเกษตรในเมืองซึ่งครอบคลุมถึงการเลี้ยงสัตว์ภายในเมืองหรือชุมชนเพื่อการบริโภค ได้พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้รูปแบบการเกษตรในเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น

ตลอดจนถึงปรับเทคโนโลยีการเกษตรในเมืองเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อย่างมาก สำหรับจังหวัดปทุมธานี ได้ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีเป้าหมาย 210 แปลง ได้แก่ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) จำนวน 769 ราย , Young Smart Farmer (YSF) เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 210 ราย , โรงเรือนอัจฉริยะ 8 โรงเรือน , โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนปี 66 จำนวน 1,000 ราย , โครงการแปลงใหญ่ จำนวน 37 แปลง , ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 135 ศูนย์ , โครงการส่งเสริมพืชผักปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี จำนวน 120 ราย และ โรงเรียนในพระราชดำริฯ จำนวน 14 โรงเรียน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป