12/12/2023

เชียงใหม่- โครงการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมที่ 2 “WE SHARE”

เชียงใหม่- โครงการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมที่ 2 “WE SHARE”

 

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 โครงการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ University Deal for Health Promotion Network of Chiang Mai (U DEAL WE DO)จัดกิจกรรมที่ 2 “WE SHARE”โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก 12 สถาบันฯ ที่ร่วมโครงการฯ  ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ้างถึงบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (U DEAL) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 จาก 4 กิจกรรมหลักของโครงการฯ เพื่อให้นำไปสู่เนื้อหาและตอบสนองต่อมิติต่างๆของการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไอบิส 3 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา และในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เครือข่ายฯได้จัดกิจกรรมที่ 2 “WE SHARE” ณ ห้องประชุม 406 อาคาร 15 ชั้น 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์(เจ็ดยอด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซึ่งเป็นการนำแนวปฏิบัติที่ดี ต่อกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฯในเครือข่ายฯ  ทั้งมิติด้านร่างกาย และด้านจิตใจ  โดยการนำเสนอจาก ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน  นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภายในเครือช่ายฯ จะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดโครงการระยะที่ 2 ต่อไป

ทั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จาก นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่  ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ เป็นผู้จัดการโครงการ และนายศุภวิชญ์ อยุทธ์ เป็นเลขานุการโครงการ

โดยมี มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยแม่โจ้,มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(มมล),มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่(มจร),วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 7.มหาวิทยาลัยพายัพ,มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่,วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่,ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ และเครือข่ายพลังสังคม

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป