12/12/2023

กระบี่-องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

กระบี่-องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่


วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.40 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยยาง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน จากนั้นเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ และตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2529 ตามที่ราษฎรตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้ง รวมถึงในพื้นที่ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้อยู่เป็นประจำ

ปัจจุบันโครงการสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร เช่น สวนยาง ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ พืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 3, 4, 5, 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รวมประมาณ 650 ครัวเรือน และยังส่งน้ำให้แก่ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 โรงพยาบาลคลองท่อม โรงเรียนโดยรอบพื้นที่ และเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม ทั้งนี้ราษฎรได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาให้โครงการได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป


นอกจากนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงาน กปร. สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุมในทุกมิติ โดยจัดทำแปลงสาธิตการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการดิน การปลูกข้าวหอมหัวบอน การปลูกกาแฟเมืองกระบี่ GI การปลูกหม่อนเพื่อแปรรูป เพื่อให้ราษฎรที่สนใจนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป