10/12/2023

ชลบุรี-จังหวัดชลบุรีร่วมกับปราสาทสัจธรรม จัดประชุมความพร้อมการจัดพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชลบุรี-จังหวัดชลบุรีร่วมกับปราสาทสัจธรรม จัดประชุมความพร้อมการจัดพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดประชุมความพร้อมการจัดพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2566 นี้ ที่ปราสาทสัจธรรม โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับปราสาทสัจธรรม และส่วนราชการต่างๆ กำหนดจัดโครงการจัดพิธี 5 ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงระหว่างวันดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา มุ่งหวังให้ทุกคนทุกศาสนา ละชั่ว ทำดี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนร่วมกันเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำพลังศาสนามาเป็นพลังชับเคลื่อน
ไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดี เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานได้กำหรดกิจกรรมไส้มากมาย ประกอบด้วย งานพิธี 5 ศาสนา การเสวนา 5 ศาสนา ในหัวข้อ “มิตรภาพและการสร้างสันติสุขในมิติศาสนา” งานพิธีทำบุญตักบาตร การบริจาคโลหิต และการจัดนิทรรศการงานโครงการในพระราชดำริ และพิธีบรรพชาสามเณร ซึ่งปีนี้กำหนดไว้ให้นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมจำนวน 300 คน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป