02/12/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับกาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2566 โดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือกจังหวัดละ 8 คน เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จำนวน 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 616 คน

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
หรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและมีที่อยู่ชัดเจน แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งต่อไป

สามารถดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสแกน QR Codeด้านล่าง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป