11/12/2023

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดระยะเวลา
ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ว่าจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งข้างต้น จำนวน 10 กรณี และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดระยะเวลาใหม่
ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดก็ได้

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินการหรือความคืบหน้าของการดำเนินงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสอบถามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ส่วนงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
หรือผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรายงานผู้บังคับบัญชา

สามารถศึกษารายละเอียด ระกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป