07/12/2023

ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองเกินร้อย ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองเกินร้อย ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามที่หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “สำเภาทอง” แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

โดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และหอการค้าในแต่ละจังหวัด ได้นำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับการคัดเลือก ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว และมีมติให้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566

สำหรับ “รางวัลสำเภาทอง” หอการค้าไทย ได้ดำเนินการมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสเข้าร่วมใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด ด้านการบริหารราชการจังหวัด และด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้นำพัฒนา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ทั้งนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้แสดงความยินดีและได้เรียนเชิญ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัล “สำเภาทอง” ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.25 – 10.10 น. ณ ภิรัชฮอล์ 1 – 3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ต่อไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป