02/12/2023

ตราด-สํานักงานแรงงานจังหวัดตราด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตราด-สํานักงานแรงงานจังหวัดตราด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยสํานักงานแรงงานจังหวัดตราด นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์ สํานักงานแรงงานจังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2567 นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด นายสุเทพ อาภรณ์รัตน์ นัดวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ นางสาวธัญญา สังข์ทอง สํานักงานจัดหางานจังหวัดตราด นางกิติติมา วิญญวิจิตร สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานและชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานประจําตําบลประจําปีงบประมาณ 2567

ณ.ห้องประชุมสวนอาหารเฟื้องฟ้า ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 พ.ย.2566 นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์ ประธานในการประชุมฯได้ชี้แจงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลงานปฎิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2566 และได้มอบนโยบาย ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานประจําตําบลประจําปีงบประมาณ 2567 พร้อมกันนี้ กระทรวงแรงงานได้มีการกําหนดให้ดําเนินการตามผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน พร้อมประสานการให้บริการด้านแรงงาน เชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนนั้นๆด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมให้การส่งเสริมและบริการจัดการเครือข่ายด้านแรงงานในชุมชนโดยจะมีอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลแต่ละที่การประสานการให้บริการด้านแรงงานในชุมชน

โดยให้ความสําคัญการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลให้มีศักยภาพในการสํารวจข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด สามารถนําข้อมูลที่ได้สํารวจ มาวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลของจังหวัดตราดที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับทราบภารกิจด้านแรงงานในปีงบประมาณ 2567 และสามารถปฎิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นทางหน่วยงานสํานักงานแรงงานจังหวัดตราด สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตราด ได้กล่าว ขอบคุณและให้กําลังใจแก่อาสาสมัครแรงงานทุกคนที่ปฎิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างเต็มที่อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป