11/12/2023

สระบุรี/ผวจ.สระบุรีมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สระบุรี/ผวจ.สระบุรีมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

 


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารรวมใจ หอประชุมเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองสระบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสระบุรี

โดยเน้นย้ำถึง หัวใจของนักปกครอง คือ การลงพื้นที่ ทำงานแบบมีความสุข สนุกกับงาน เน้นการทำงานเป็น “ทีม”ใช้กลไกขับเคลื่อนทีมตำบล (พชอ. พชต.) ทำแล้วต้องบันทึกระบบในระบบ MOI พชอ. กลไกของคุณภาพชีวิต เช่น การขับเคลื่อนเรื่องยาเสพติด โรคติดต่อสำคัญ กลุ่มเปราะบาง ความมั่นคงทางอาหาร การคัดแยกขยะ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นต้น การขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี ต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง รวดเร็วทันที ใช้กลไกเครือข่ายพื้นที่ กรณีเกิด CASE ต้องลงพื้นที่ ACTION ทันทีประชาสัมพันธ์สื่อสารให้สังคมรับทราบ การแก้ไขปัญหาโดยผู้อำนวยการท้องถิ่น ให้เป็นผู้บริหารสถานการณ์ภัยต่าง ๆ ปภ.สถ.ต้องเสริมสร้างบทบาทศักยภาพให้กับท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ให้ได้ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ REPORT เมื่อดำเนินการอะไรแล้ว หรือทำแล้วต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบ


การปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ว่า เน้นเรียบง่าย ลดขั้นตอนพิธีการ เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” สร้างเด็กสระบุรีรองรับความเติบโต จัดกิจกรรมกีฬาในลักษณะทัวร์นาเม้น โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เปิดคลินิกกีฬาต่าง ๆ สำหรับเยาวชน เช่น คลินิกฟุตบอล เพื่อให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ ฝึกทักษะให้กับเยาวชน หาเวทีให้เยาวชนได้มีกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การไปทัศนศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญ ๆ รวมถึงส่งเสริมการปลูกต้นไม้1นักเรียน1ต้นไม้

และเน้นย้ำในเรื่องการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบ “PPP – สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ เมืองคาร์บอนต่ำ” ย้ำ สิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญระดับชาติที่ทุกคนให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุน มุ่งยกระดับสระบุรีเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายผลความสำเร็จไปสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืน เรื่อง สาธารณูปโภค บริการสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน
เรื่อง การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในด้านการศึกษา การกีฬา เพื่อส่งต่อจากคนรุ่นก่อนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไป/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน