11/12/2023

ชุมพร –  วัดหัวกรูดตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร ฉลอง ตราตั้งฐานานุกรม  มหาบัณฑิต ปริญญาโท ฉลององค์กฐิน

ชุมพร –  วัดหัวกรูดตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร ฉลอง ตราตั้งฐานานุกรม  มหาบัณฑิต ปริญญาโท ฉลององค์กฐิน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น วัดหัวกรูด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร จัดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศถวายบูรพาจารย์ และ ฉลอง ตราตั้งฐานานุกรม  มหาบัณฑิต ปริญญาโท  พระสมุห์ เจษฎา ฉายา วราสโย อายุ ๔๙ พรรษา ๑๘ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดหัวกรูด พร้อมกับฉลององค์กฐิน พระเทพวชิรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร  เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ    เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ตราตั้งฐานานุกรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการประกาส ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชวิจิตรปฏิภาณ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพวชิรปฏิภาณ” มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป นั้น

จึงแต่งตั้งให้ พระสมุห์ เจษฎา ฉายา วราสโย อายุ ๔๙ พรรษา ๑๘ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก ปริญญาโท  ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดหัวกรูด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ “พระครูสมุห์”

ขอให้ พระครูสมุห์ เจษฎา วราสโย จงรับธุรพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับ อธิกรณ์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควร และจงเว้นการควรเว้น ประพฤติการควรประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับฐานานุศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งนี้ ขอจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาล เป็นนิตย์ เทอญ.

แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖พระเทพวชิรปฏิภาณเจ้าคณะจังหวัดชุมพร

 

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514