02/12/2023

แม่ฮ่องสอน-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ต้านภัยหนาวอำเภอแม่ลาน้อย 1000 ชุด

แม่ฮ่องสอน-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ต้านภัยหนาวอำเภอแม่ลาน้อย 1000 ชุด

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนินิป่อเต็งตึ้งจากกรุงเทพฯ นำโดย
นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมคณะ ได้เดินทางร่วมกับทาง
มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน นำโดย นายโชติ นรามณฑล ประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2566 โดยการมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 8 รายการ ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 1000 ชุด ทำการแบ่งจ่ายออกเป็น 2 จุดๆละ 500 ชุด โดยจุดแรกมอบให้ราษฏร ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน้อย โดยได้รับเกียนติจาก นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในพิธี มี นายกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอแม่ลาน้อย นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายโชติ นรามณฑล ประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี
หลังจากนั้น นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกันหนาว และเครื่องยังชีพแก่ราษฎร ตามโครงการต้านภัยหนาว อีกหนึ่งจุด 500 ชุด
สำหรับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 113 ปี มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิปอเต็กติ๊งได้ดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า 60 ปีแล้ว โดยการนำผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบกับปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นทุกปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ/ สมาคมจีนประจำจังหวัดต่าง ๆ ช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐ คัดเลือกพื้นที่ และในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 43 จังหวัด 66 องค์กร โดยแจกผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 50,500 ชุด
สำหรับ อำเภอแม่ลาน้อย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,337 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าและภูเขาสูง ร้อยละ 91 และเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ร้อยละ 9 ของพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอุณหภูมิ เฉลี่ย 25 องศาเซลเชียส และฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 12 องศาเซลเชียส แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 35,761 คน 13,062 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร มีผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ครอบครัว
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป