02/12/2023

ผอ.ประถมสงขลา 2 เยี่ยมชม รร.บ้านคลองนกกระทุงฯ ใช้กระบวนการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ Active Learning ผลักดัน นร.soft power digital marketing นำความรู้สู่เกษตรกรใช้ชีวิตมีความสุข

ผอ.ประถมสงขลา 2 เยี่ยมชม รร.บ้านคลองนกกระทุงฯ ใช้กระบวนการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ Active Learning ผลักดัน นร.soft power digital marketing นำความรู้สู่เกษตรกรใช้ชีวิตมีความสุข

 


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ2) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะพูดคุย เยี่ยมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู ในการปฏิบัติหน้าที่ฯ พร้อมมอบนโยบาย จุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา 10 อ.เรียนดี มีความสุข เยี่ยมห้องเรียน บริบทการสอนทั้งในและนอกแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกมิติ ย้ำร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนดี มีความสุข


ทั้งนี้ได้ชมการจัดการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากวิชาการแล้ว ที่นายสมสุข เพชรกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้พาชมกิจกรรมการเรียนรู้ ได้น้อมนำกระบวน การบูรณาการ Active Learning กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึง การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพการบูรณาการเพื่อหวังให้นักเรียนมีคุณภาพและทักษะอาชีพเกษตรกร การจัดการเรียนรู้ติดตัวใช้การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะและการมีรายได้ระหว่างเรียน : Soft power digital marketing และติดตัวในการประกอบอาชีพต่อไป
#จัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สู่ห้องเรียนได้เข้าถึงการเรียนเป็นรูปธรรมและที่สำคัญ ประชากรวัยเรียนตั้งแต่ปฐมวัยถึงชั้นมัธยมต้องจบการศึกษาออกไปต้องใช้องค์ความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป