07/12/2023

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่

ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่ แทนนายปรีชา ผักน้ำ ด้วยเหตุนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักด้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 29 ตุลาคม2566

​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง
กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายสายัณห์ สุขสวัสดิ์

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไมเป็นการตัดหน้าทีและอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

—————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป