02/12/2023

ชุมพร – โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3

ชุมพร – การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อชี้แจงสรุปผลการศึกษา โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บำรุง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อชี้แจงสรุปผลการศึกษา โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่และข้างเคียง ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจทุกท่าน

นายปรีชา สุวีรานุวัฒน์ กำนันตำบลบางมะพร้าว กล่าว่าที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก่อสร้าง เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสำหรับป้องกันทรัพย์สินของ ประชาชนและของราชการมิให้คลื่นกัดเซาะจมลงในทะเล โดยเขื่อนฯ ดังกล่าวสามารถป้องกัน ชายฝั่งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งได้ตาม วัตถุประสงค์ แต่ในบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งธรณีสัณฐานและสภาพชายหาด กรมโยธาธิการ และผังเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบ จากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3” ในพื้นที่ศึกษาจำนวน 20 พื้นที่ เพื่อประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน โดยพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาของโครงการนี้ และได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ซี แอนด์ แลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษา ซึ่งการศึกษาโครงการต้องดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปด้วย โดยการ จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงสรุปผลในพื้นที่ศึกษา และ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัด เซาะชายฝั่งทะเล กรณีที่ประสิทธิภาพของการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอ หรือเกิดการชำรุดเสียหาย หรือส่งผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม  ในนามของตำบลบางมะพร้าว ใคร่ขอเรียนเชิญนายศิริพัฒน์ รัตนฉวี กรุณาให้โอวาท คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางการประชุม และเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อชี้แจง สรุปผลการศึกษา โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัด เซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใน ครั้งนี้ด้วย

นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี เปิดเผยว่า  ในนามของจังหวัดชุมพร ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง จากรายงานของผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ระบุว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ ในบริเวณที่ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้มุ่งมั่นดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคือ การใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ เป็นที่ยอมรับของประชาชน แต่การดำเนินโครงการดังกล่าวในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมชุมชน สังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย และวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานและสภาพชายหาด กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทำโครงการศึกษา ออกแบบประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

เพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวมาปรับปรุงการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ไทยให้มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกระผมขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณ ผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนใน พื้นที่และข้างเคียง และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 เพื่อชี้แจงสรุปผลการศึกษา พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขอให้การประชุมในวันนี้ดำเนินการประชุมไปด้วยความ เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

นางธิติมา โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป