10/12/2023

อยุธยา – ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย

อยุธยา – ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย ณ ภิรัชฮอลล์ 1 – 3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ และมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมพิธีในครั้งนี้
ตามที่ หอการค้าไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัล “สำเภาทอง” แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ได้นำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะมีพิธีมอบรางวัลในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี สำหรับ “รางวัลสำเภาทอง” หอการค้าไทย ได้ดำเนินการมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสเข้าร่วมใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด ด้านการบริหารราชการจังหวัด และด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้นำพัฒนา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
นอกจากนี้นางณัฐณิชา สอนดี ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ารับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป