24/07/2024

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14(พตส. 14)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14(พตส. 14)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14) ระหว่างวันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) โดยสามารถรับและยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

​​หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดัสูง (พตส.) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน รวมทั้งนักวิชาการและสื่อมวลชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารประเทศได้เข้ามารับการศึกษาอบรม เพื่อขยายผลและนำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมือง
และการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักสูตร พตส. เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จวบจนปัจจุบันสำเร็จลุล่วงไปแล้วจำนวน 13 รุ่น ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

​​ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 8685 – 6 และ 0 2141 8691 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป