21/06/2024

แม่ฮ่องสอน-สาระ 5 นาที เทศบาลตำบลแม่สะเรียง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นักเรียนและชุมชน ปกป้องกันเฝ้าระวังให้ปลอดไฟป่าและหมอกควันไฟในพื้นที่

แม่ฮ่องสอน-สาระ 5 นาที เทศบาลตำบลแม่สะเรียง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นักเรียนและชุมชน ปกป้องกันเฝ้าระวังให้ปลอดไฟป่าและหมอกควันไฟในพื้นที่
ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง มอบหมายให้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เดินสาย แนะนำให้ความรู้ในกิจกรรมสาระน่ารู้ กับ สาธารณภัย 5 นาที หน้าเสาธง กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนร่วมเป็นกระบอกเสียง ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือในการงดเผาในสถานที่ราชการและสื่อสารให้น้องน้องนักเรียนขยายเข้าไปในสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการลดจุดความร้อน ลดปัญหาหมอกควันไฟในพื้นที่ โดยจะดำเนินการให้ครบทั้ง 5 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ โรงเรียนปฎิบัติธรรมวัดกิตติวงศ์ และ โรงเรียนวัดศรีศรีบุญเรือง
โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือการงดการเผาตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดของประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้เป็นไปตามที่อำเภอแม่สะเรียงแจ้งในที่ประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและพื้นที่เกษตรกร สถานศึกษาศาสนสถาน ชุมชนทั้ง 9 ชุมชนของเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เบื้องต้นได้ดำเนินการลงพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาดชุมชนบ้านโป่งนอก บ้านโป่งใน ชุมชนคริสเตียนหน่วยงานราชการข้างเคียงในพื้นที่หมู่ 12 และ พื้นที่เกษตรกรมากกว่า 60 ไร่ ในส่วนของการงดเผาวัชพืชและการเผาขยะกิ่งใบไม้ในเขตพื้นที่ชุมชนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป