21/02/2024

กระบี่-รองผู้ว่าฯกระบี่ นำส่วนราชการที่เกี่ยวลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้านชุมชนสุขสวัสดิ์ กว่า 100 ครัวเรือน

กระบี่-รองผู้ว่าฯกระบี่ นำส่วนราชการที่เกี่ยวลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้านชุมชนสุขสวัสดิ์ กว่า 100 ครัวเรือน

20 มกราคม 2567
ตามที่ปรากฏเป็นข่าว กรณี นายนวกร สังข์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นำผู้สื่อข่าวสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนสุขสวัสดิ์ กว่า 100 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำคลองกลาง หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ ไหลเอ่อท่วมบ้านเรือน
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายกชภูมิ สำลี นายอำเภออ่าวลึก นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกระบี่ นายสมปอง รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ นายนวกร สังข์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยว ประกอบด้วย


ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ผอ.โครงการชลประทานกระบี่ ร่วมลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านชุมชนสุขสวัสดิ์ โดยนายกชภูมิ สำลี นายอำเภออ่าวลึก ได้นำสำรวจสภาพปัญหาของพื้นที่ที่ชาวบ้านเดือดร้อนในชุมชนสุขสวัสดิ์ จากการที่น้ำเอ่อล้นลำคลองเข้าท่วมบ้านเรือน ซึ่งลำคลองดังกล่าว มีสภาพตื้นเขิน และคดเคี้ยวมาก บางช่วงถูกน้ำกัดเซาะ ทางน้ำเปลี่ยนทิศทาง ทำให้การระบายน้ำในลำคลอง ระบายไม่ทัน เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านชุมชนสุขสวัสดิ์

หลังจากนั้นได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกัน เบื้องต้นได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วโดยทางรองผู้ว่าฯกระบี่ได้สั่งการให้ทาง อบต.อ่าวลึกใต้ และเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินอำเภออ่าวลึก เพื่อออกสำรวจรังวัดพื้นที่ปักแนวเขตลำคลองอย่างเร่งด่วน และให้ทางโยธาธิการและผังเมือง ไปออกแบบแนวกั้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และให้ทางเทศบาลอ่าวลึกใต้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดลอก เพื่อจัดหางบประมาณมาดำเนินการ พร้อมกันนี้ให้จัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ยังกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทย เคยมีการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไหย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการชุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเชิน พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้งและน้ำท่วม ในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้มอบแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม และเพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ทันต่อการแก้ไขปัญหาในการป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในอนาคต

ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/สาขา และสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ซึ่งท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ หรือแม้ไม่มีงบประมาณในการจ้าง ก็ยังสามารถพิจารณาโดยการจัดจ้างให้ใช้กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าจ้างเอกชนซึ่งให้ตีราคา กรวด หิน ดิน ทรายจากการขุดลอกตามราคาค่าตอบแทนตามวิธีการและอัตราที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น //

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป