27/02/2024

สมาคมชาวจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการ

สมาคมชาวจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการ

วันนี้21 มกราคม 2567  เวลา 10.30 น. ณ บริษัทจำกัด บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ 9/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สมาคมชาวจังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม โดยมีพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคม เป็นประธาน ผู้เช้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิชิต ดิลกวิลาศ อุปนายกคนที่ 1 รศ.ดร.บุญยิน จินาจิ้น อุปนายกคนที่ 2 นายชาคริต กฤติยาโชติปกรณ์ อุปนายกคนที่ 3 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ อุปนายกคนที่ 4 นาวาเอกชรัมภ์ภากร พรหมภากร กรรมการ นายบุญธรรม พรหมภินันท์ กรรมการ นายชอบ รสมาลา กรรมการและนายทะเบียน และนายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ ที่ประชุมพิจารณาไปตามระเบียบวาระ สำหรับเรื่องที่ควรทราบเรื่องแรกคือเรื่องการทอดกฐินประจำปี 2566 ชื่อกฐิน 9 วัด 8 อำเภอ โดยกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา ร่วมกันบอกบุญไปยังผู้ร่วมบุญได้เงินรวม 279,940 บาท โดยได้ไปทอดตามวัดต่างๆ ดังนี้
1 วัดท่าสุธาราม อำเภอทุ่งตะโก จำนวน 25,000 บาท
2 วัดมณีสพ อำเภอเมือง จำนวน 33,010 บาท
3 วัดสุขคีรีขันติการาม (เชาตาสุก) อำเภอเมือง จำนวน 33,010 บาท
4 วัดท่าหิน อำเภอสวี จำนวน 27,510 บาท
5 วัดคุริง อำเภอท่าแซะ จำนวน 28,440 บาท
6 วัดพรุใหญ่ อำเภอปะทิว จำนวน 28,330 บาท
7 วัดปะติมะ อำเภอพะโต๊ะ จำนวน 33,710 บาท
8 วัดคีรีวงก์ (น้ำตก) อำเภอหลังสวน จำนวน 37,250 บาท
9 วัดปากน้ำละแม อำเภอละแมจำนวน 33,710 บาท
เรื่องที่ 2 เรื่องการจัดงาน วันสังสรรค์ชาวชุมพร เมื่อ 24 ธันวาคม 2566 มีรายรับจากการจำหน่ายโต๊ะจีน รวม 163,000 บาท มีผู้บริจาค 1 ราย คือนางจุลีวรรณ ฤาชาฤทธิ์ จำนวน 10,000 บาท รวมรับ 173,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้นรวม 115,754 บาท คงเหลือเงิน จำนวน 57,246 บาท
ต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องนัดประชุมใหญ่ประจำปี ที่ประชุมมีมติให้นัดประชุมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567
ภายหลังการประชุม พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคม มอบช่อดอกไม้และอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน