21/02/2024

ปทุมธานี ผู้นำเยาวชนปทุม 80 เข้าศึกษาดูงานตามแนวทางพระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.)

ปทุมธานี ผู้นำเยาวชนปทุม 80 เข้าศึกษาดูงานตามแนวทางพระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พลตรี วิญญ์ วิจิตรวาทการ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ผอ.สปก.ศปร.) พร้อมด้วยพันเอก ชนินทร์ ขาวรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(รอง ผอ.สปก.ศปร.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ให้การต้อนรับ คณะผู้นำเยาวชนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 80 คน

เข้าศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 สำหรับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศ.ป.ร.) เป็นศูนย์ที่ถ่ายทอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแนวทางสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ทาวกองทัพไทย ยังน้อมนำพระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

และเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ประชาชนชาวไทย และเป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป