27/02/2024

จันทบุรี-ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์มินิธัญญารักษณ์ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการต่อการปฏิบัติหน้าที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

จันทบุรี-ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์มินิธัญญารักษณ์ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการต่อการปฏิบัติหน้าที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

วันนี้ ( 22 ม.ค. 67 ) ที่ศูนย์มินิธัญญารักษณ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 115 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ ศุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานการตรวจเยี่ยมศูนย์มินิธัญญารักษณ์ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์มินิธัญญารักษณ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว

พร้อมสอนอาชีพให้ความรู้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเป็นผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม เป็นการดำเนินงานตามกระบวนการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยแบบบูรณาการหลายมิติ ตั้งแต่ดูแลการใช้ชีวิต ปรับทัศนคติการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ปรับพฤติกรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคม พึ่งพาตัวเอง และยังสร้างทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดได้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยศูนย์มินิธัญญารักษณ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 115 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์ที่บูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาสเพติด

และได้มีการฝึกอบรม บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดไปแล้ว 1 รุ่น การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้เข้ารับการบำบัดรุ่นแรกจำนวน 46 ราย เมื่อกลับคืนสู่สังคมก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีการติดตามประเมินผลจากชุมชนพบว่าในรุ่นแรกที่ได้รับการบำบัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 29 ราย แต่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อม 17 รายทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามให้คำแนะนำ ดูแล อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและไม่เป็นปัญหาทางสังคม

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334