21/02/2024

แม่ฮ่องสอน-ดำเนินโครงการมอบชุดตรวจเยี่ยมตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

แม่ฮ่องสอน-ดำเนินโครงการมอบชุดตรวจเยี่ยมตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการมอบชุดตรวจเยี่ยมตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ดำเนินโครงการ ฯเพื่อช่วยเหลือคนพิการ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้คนพิการ และรับฟังปัญหาอุปสรรคของคนพิการ เพื่อนำปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ นำเสนอสู่การแก้ไขต่อไป โดยการมอบชุดตรวจเยี่ยมตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน 30 ครอบครัว
ทั้งนี้ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เป็นองค์กรคนพิการ ทำงานด้านสิทธิและโอกาส ของคนพิการทั้งประเทศ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อม ทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพ โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนพิการ 9 ประเภท ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนับสนุนการเรียนการสอน บริการสื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใด โดยให้บริการในรูปแบบบริการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ หน่วยบริการระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ และฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนที่บ้านใน โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักเรียน จํานวน 206 คน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป