21/02/2024

สวธ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี๒๕๖๗

สวธ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี๒๕๖๗

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ ด้วย สวธ.ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรม มีความเจริญทางมรดกภูมิปัญญาที่พัฒนาการและสืบสานจนถึงปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ ภาษาไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง เหมาะสมในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นแก่เยาวชนและประชาชนดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกประเภท กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงขอประกาศเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สวธ.จะประกาศผลให้สาธารณะได้รับทราบทั่วกันภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ รับโล่รางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรม ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมได้รับการเผยแพร่ประวัติและผลงาน ในหนังสือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗”

นายโกวิท กล่าวสามารถศึกษารายละเอียดและติดต่อขอรับเอกสารหลักเกณฑ์การสมัครและใบสมัคร โดยต่างจังหวัดติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนกรุงเทพมหานคร ได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๒๖ ตามวัน เวลาราชการ หรือทาง www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป