26/06/2024

ปราจีนบุรี-กอ.รมน.ปราจีนบุรี จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 1

ปราจีนบุรี-กอ.รมน.ปราจีนบุรี จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในห้วงวันที่ 24 ม.ค.67 – 23 ก.พ.67 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำองค์กรในระดับผู้บริหารของ ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคแกนนำมวลชน และสื่อมวลชน ภายในจังหวัด ในการบูรณาการ และประสานงานด้านความมั่นคง


รวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในจังหวัด และความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ภายใต้พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินการจัดการอบรมของหลักสูตรต่อไป//////////

 

ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป