26/06/2024

ปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.67 เวลา 13.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดจังหวัดปทุมธานี โดย ว่าที่ ร.ต.ชวลิต ศิริโฉม หัวหน้างานพระสัมภาระฯ ฝ่ายประสานงานสำนักพระราชวังฯ สำนักองค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญบัตรอวยพรพระราชทาน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมเข้าพิธี ยังความปลาบปลื้ม และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป