27/02/2024

แม่ฮ่องสอน-สสอ.แม่สะเรียง จัดอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แม่ฮ่องสอน-สสอ.แม่สะเรียง จัดอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง กว่า 30 คน เข้ารับการฟังอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลกรในองค์กรสามารถผลิตสื่อเพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จลอดจนบุคคลากรในองค์กรมีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน การนำเสนอผลงาน ได้ด้วยตนเอง
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง พร้อมทีมงาน มาให้ความรู้ คำแนะนำ การใช้โปรแกรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เน้น Pick Up พร้อมเทคนิค Trick & Tip ในการออกแบบต่างๆ สำหรับการทำ Infographic เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้ง่ายขึ้น
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127