22/02/2024

แม่ฮ่องสอน-“เทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดกิจกรรมพบปะ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

แม่ฮ่องสอน-“เทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดกิจกรรมพบปะ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2567 ขี้น โดย นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้นำ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และข้าราชการบำนาญ นับ 100 ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ . เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้วิธีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงกับประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการทำความเข้าใจในการติดต่อราชการและรับบริการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในทุกภารกิจที่รับผิดชอบ อีกทั้ง เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน พบปะแลกเปลี่ยนและการเสนอแนะความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีกิจกรรม การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ อบรมให้ความรู้ สิทธิผู้สูงอายุ/สิทธิผู้พิการ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ระบบการดูแลและบริการผู้สูงอายุ STC การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในยุค Thailand 4.0 . จับฉลากของรางวัล และกิจกรรมนันทนาการ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป