24/06/2024

กาฬสินธุ์เผยชื่อกรรมการเหล่ากาชาดผู้ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เผยชื่อกรรมการเหล่ากาชาดที่มีการเฟ้นหาผู้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย เพื่อคัดเลือกผู้ที่อาสาเข้ามาทำคุณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมตอบแทนคุณแผ่นดินในสาธารณะการกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทน


ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางพรรณวดี รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนาง ศิริกร ณ ระนอง นางวรารักษ์ รังษี รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ทำหน้าที่เลขานุการเหล่ากาชาด นางชญานทิพย์ ป่าโพธิ์ชัน เหรัญญิกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการเลือกกรรมการเหล่ากาชาดที่ครบวาระ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา


โดยการประชุมในครั้งนี้ยังมีการแจ้งรายชื่อสมาชิกที่สมัคร เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้สมัครครบ 14 คน ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ทราบ โดยไม่มีการลงคะแนน และจะดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการที่นายกเหล่ากาชาดได้แต่งตั้งไว้แล้ว 14 คน รวมเป็น 28 คน เพื่อรายงานไปยังสภากาชาดไทยต่อไป


สำหรับรายชื่อกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 28 คน ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย 1.นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ 2.นางมนต์ภัสสร ณ กาฬสินธุ์ 3.นางฉวีวรรณ หล่อตระกูล 4.นางจงกลณี เกียรติดำเนินงาม 5.นางสายทรัพย์ เอี่ยมอร่าม 6.นางวัชราภรณ์ กิตติพยุง 7.นางสาวทัษนีย์ สงวนตระกูล 8.นางรมิดา เลิศเจตนารมณ์ 9.นางจุไรรัตน์ วิรุฬวรวุฒิ 10.นางรัชนี บูชาทิพย์ 11.นางนงนาถ แฝงสีคำ 12.นางเยาวลักษณ์ ศิริกุล 13.นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ 14. นางทองสมุทร เล็กเอกรัตน์


15.นางประนอม สงวนตระกูล 16.นางพัชมน บุญเสนอ 17.นางนวลจันทร์ พุทธลา 18.นางกุลธนันท์ หริ่มสืบ 19. นางนิภา อาจาริยาภิบาล 20.น.ส.อัจฉรา พรสีมา 21. นางดาว ศิวบวรวัฒนา 22.นางสุมิตรา จูศิริวงศ์ 23.นางนิรันดร ส่งสุข 24.นางมยุรี ฐานวิเศษ 25.นางมัณฑนา สุภัควณิช 26.นางศุภากร ตั้งทีฆาโชติ 27.นางนันทพร ศรีวรารักษ์ และ 28.นางรัชดาภรณ์ พงศ์ธนารักษ์ ซึ่งทั้ง 28 คน อาสาเข้ามาทำคุณประโยชน์ และจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสังคมอันเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินในการสร้างสาธารณการกุศล เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปาะบาง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ทั้ง 18 อำเภอต่อไป

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป