22/02/2024

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุดเพื่อปทุมธานีสว่างไสวทั้งเมือง

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุดเพื่อปทุมธานีสว่างไสวทั้งเมือง


.
เมื่อวันที่ 25 ม.ค.67 เวลา 09.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุดเพื่อปทุมธานีสว่างไสวทั้งเมือง โดยมี นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


กิจกรรมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุดเพื่อปทุมธานีสว่างไสวทั้งเมือง สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อหารือข้อราชการในการบริหารราชการจังหวัดและขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลได้รับทราบเสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุดแสงไฟไม่สว่างเท่าที่ควร รวมถึงถนนที่ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นถนนหรือการบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของราชการส่วนกลางหรือหน่วยงานอื่น โดยการสำรวจพบว่า มีปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด จำนวน 123 จุด ปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ จำนวน 81 จุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญกับการบูรณาการทุกภาคส่วน

ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุดและถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้แก่ แขวงทางหลวงในแต่ละพื้นที่ แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ ทั้ง 7 อำเภอได้ดำเนินการกิจกรรมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด

เพื่อปทุมธานีสว่างไสวทั้งเมืองโดยพร้อมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ อาทิ อำเภอลำลูกกา ได้จัดกิจกรรมที่ ลานวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง โดยมี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และอำเภอคลองหลวง จัดกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า โดยมี นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับพื้นที่อำเภอคลองหลวงได้เกำหนดจุดเข้าซ่อมแซมถนนและบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างไว้ 2 จุด คือ 1) บริเวณเขื่อนริมคลองหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า (ถนนสายปทุมธานี 3010) ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และ 2) บริเวณถนนเรียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ที่ 16 คลองห้า ซ่อมแซมถนนชำรุด

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป