24/06/2024

กระบี่-รองผู้ว่าฯกระบี่ เปิดศูนย์ประสานงานและลานกิจกรรมอำเภอเมืองกระบี่

กระบี่-รองผู้ว่าฯกระบี่ เปิดศูนย์ประสานงานและลานกิจกรรมอำเภอเมืองกระบี่ โครงการ TO BE NUMBER ONE รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกตำบลและหมู่บ้าน สนองพระปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่บริเวณลานกิจกรรม อำเภอเมืองกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงานและลานกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองกระบี่ และมี นายเดชรัฐ สิมศิริ อนุกรรมการโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เพื่อให้ลานกิจกรรม เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE แบบบูรณาการ ที่ทุกหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เยาวชน และเครือข่ายประชาชน ได้ถือปฏิบัติและสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วย ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567


โดยกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและกลุ่มพลังมวลชน  พิธีมอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม การแสดงความสามารถของเยาวชน TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการผลงานและความสำเร็จของสมาชิก TO BE NUMBER ONE  การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าOTOP ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในอำเภอเมืองกระบี่ อีกด้วย


สำหรับ อำเภอเมืองกระบี่ และ จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้พระราชทานโครงการให้กับเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติและสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วย นำแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าไปบรรจุในแผนงานของหน่วยงาน กำหนดสวมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองกระบี่ ทุกวันพุธ

เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังและประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง นำแนวทางการดำเนินงานตามหลัก 3 ก ได้แก่ กรรมการ กองทุน กิจกรรม และ 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ การสร้างกระแส การสร้างภูมิคุ้มกัน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเป็นแกนหลักในการดำเนินงานในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานชาวกระบี่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้เป็นเยาวชนที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายจิตใจ …

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป