27/02/2024

บมจ. บีอีซี เวิลด์ รับรางวัล Thailand Top Brand ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2566

บมจ. บีอีซี เวิลด์ รับรางวัล Thailand Top Brand ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2566

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง 3 ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Awards ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2566 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยมีมูลค่าแบรนด์ 13,246 ล้านบาท พิธีการมอบจัดที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณเทรซี แอนน์ มาลีนนท์ กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล รางวัลนี้แสดงให้เห็นความโดดเด่นของช่อง 3 ในเรื่องมูลค่าของแบรนด์สูงสุดในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
รางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของ หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวม 14 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมูลค่าแบรนด์องค์กรมาจากการคำนวณด้วยกระบวนการที่คณะผู้จัดทำได้คิดค้นขึ้น เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ที่บูรณาการด้วยปัจจัยของผลประกอบการและปัจจัยการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เช่ นด้านการตลาด ด้านการเงิน/บัญชี เข้าด้วยกันทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์ขององค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินได้ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรและธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างแบรนด์องค์กรจากหลายปัจจัยให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Image
Charkrit Direkwattanachai, Mr.
EVP – Corporate Affairs & Communications, Data Protection Officer (DPO)

P: (+66) 2 062 3686
E: [email protected]
[email protected]

BEC World Public Company Limited
3199 Maleenont Tower 4th Floor,
Rama IV Road, Klong Toei, Bangkok 10110, THAILAND

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน