24/06/2024

ชลบุรี-เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ชลบุรี-เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

มีรายงานว่า เมืองพัทยา โดยสำนักสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อกิจกรรมอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์” เป็นการนำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ปฏิบัติ คือสร้างความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด การจำหน่าย และนำหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

ล่าสุด มีรายงานว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการกิจกรรมโครงการดังกล่าวที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยวันที่ 26, 29-30 ม.ค 2567 เป็นการอบรมการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และฝึกปฏิบัติไลฟ์สด จัดแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สามารถแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความคล้ายคลึงกับท้องถิ่นอื่นๆ ขาดความเป็นอัตลักษณ์ การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์” ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม PATTAYA BRAND และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเมืองพัทยา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ มีทักษะ มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืน และน่าอยู่ สำหรับทุกคนต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป