21/02/2024

ชลบุรี-วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ EN-TECH OPEN HOUSE 2023 ประจําปีการศึกษา 2566

ชลบุรี-วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ EN-TECH OPEN HOUSE 2023 ประจําปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง นาย ศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดงาน โดยมี ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในนามผู้แทนของคณะกรรมการจัดงาน EN-TECH OPEN HOUSE 2023 และนายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และแขกผู้มีเกียรติ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแสดงศักยภาพ และความพร้อมในการผลิต และพัฒนาบุคลากรที่ ตลาดแรงงานต้องการในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลผู้สนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง โดยในการจัดงานครั้งนี้ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นคือ การแสดงผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาต่าง ๆ การออกร้านอาหารของนักศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ รวมทั้งการประกวดต่างๆ การออกบูทของสถานประกอบการ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กล่าวการจัดงานในครั้งนี้เพื่อที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านดิจิทัล สถาบันการศึกษาได้มีการปรับหลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้ให้เกิด ประสิทธิภาพสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ในยุคแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนแบบมีความสุข ผู้คนมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้ รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์และรองรับ การใช้งานอย่างเหมาะสมของคนแต่ละกลุ่ม อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน คนในยุคนี้ จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ การจัดงาน EN-TECH OPEN HOUSE 2023 ครั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และนักศึกษาที่เสียสละ ทุ่มเทในการแสดงศักยภาพให้ บังเกิดผลในด้านต่างๆ แสดงต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานในครั้งต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป