21/02/2024

เชียงใหม่-ส.บ.ม.ท. แถลงข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53

เชียงใหม่-ส.บ.ม.ท. แถลงข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53

 

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย
นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขานุการ ส.บ.ม.ท.สาขาจังหวัดเชียงใหม่ นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กรรมการพิทักษ์สิทธิ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข Educational Administration for Wisdom and Wellness และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566(ครั้งที่ 53 )สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.)

นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพประธานสาขา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อให้การศึกษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน นั้น
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท .) จึงได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข Educational Administration for Wisdom and Wellness และประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 (ครั้งที่53 ) ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้เข้าใจถึงทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงความสำคัญทิศทางการปฏิบัติ
สู่การบริหาร เรียนดี มีความสุข เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการประชุมสัมมนา การบรรยาย การเสวนา การอภิปรายเชิงวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา การศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในจังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมาย สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภท และ ผู้ทรงเกียรติ ส.บ.ม.ท.
วิทยากร ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ,เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ,ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมเข้าใจถึงทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงความสำคัญทิศทางการปฏิบัติ สู่การบริหาร เรียนดี มีความสุข ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารให้มีการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง เกิดเครือข่ายความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงวัฒนธรรมคุณภาพในการจัด การศึกษามัธยมศึกษาภายใต้บริบทของความเป็นกัลยาณมิตร มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ที่ลงทะเบียนแล้ว 3,200 คน และคาดว่าเมื่อรวมผู้ติดตามแล้ว จะมีผู้เข้าร่วม ประมาณ 5,000-6,000 คน คาดการณ์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ คึกคักตามแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า จุดจำหน่ายสินค้าทั่วจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป